top of page

De UITPAS regio Brugge straks ook in Beernem!


Schepen van cultuur & sport Patricia Waerniers: "Beernem neemt samen met 7 andere gemeenten van regio Brugge deel aan de regionale UiTPAS, dit is een vrijetijdspas waaraan een spaar-en voordelenprogramma wordt gekoppeld." Op de foto (van L naar R): CD&V-raadsleden Piet De Rycke en Kurt Vanneste, Patricia Waerniers, raadslid Anja Coens, burgemeester Jos Sypré en raadslid Vita Van Belleghem.

"De UiTPAS is een vrijetijdspas voor elke burger waaraan een spaar- en voordelenprogramma wordt gekoppeld.", aldus schepen van sport & cultuur Patricia Waerniers. "Beernem neemt samen met 7 andere gemeenten van regio Brugge deel aan een regionale UiTPAS."

Bovendien biedt het de mogelijkheid aan kwetsbare doelgroepen om aan een voordelig kansentarief te participeren aan vrijetijdsactiviteiten waardoor de financiële drempel verlaagd wordt.


Welke instap-voorwaarden waren voor Beernem belangrijk?·


De vraag leeft al een tijdje bij enkele gemeenteraadsleden om in te stappen in de UITPAS. Vooraleer in te stappen wilden we vanuit het schepencollege een aantal voorwaarden vervuld zien. Nu het duidelijk wordt dat de UITPAS aan deze voorwaarden kan voldoen, willen we ons engageren om in het verhaal van de UITPAS te stappen:

  • Er is geen minimum aantal inwoners meer nodig om in te stappen

  • Stad Brugge zal zeker participeren en neemt ook de ‘leiding’ in dit dossier; we zullen dus met de gemeenten rond Brugge een ‘regio’ kunnen vormen. Het is immers zo dat het voor de gebruiker maar interessant wordt als vele steden & gemeenten in een regio instappen.

  • Ondertussen is er nu al heel wat meer interessante gebruikerservaring met de UITPAS, aangezien de UITPAS in 3 regio’s in West-Vlaanderen is uitgerold, in 63 Vlaamse steden en gemeenten en in totaal al 200.000 gebruikers heeft.


UITPAS kan verschillende functies vervullen


Die gebruikerservaring leert dat de UITPAS verschillende functies kan vervullen:

  • naast een zgn. klantenkaart voor de vrijetijdssector is het ook…

  • een sterk communicatie-en marketinginstrument (met een schat aan interessante ‘data’ waar je mee aan de slag kan)

  • Gaat deze pas de stigmatisering tegen (van Mensen in armoede=Mia’s)

Maar het is ook duidelijk dat het systeem maar werkt

  • Als er continue inspanningen worden gedaan (hoe meer je er in steekt, hoe meer je er uit haalt): en dat heeft dus een kostprijs.

  • Door samenwerking in de regio Brugge kan een coördinator aangesteld worden… anders heeft het geen zin.


Samenwerking in regio Brugge


Bij het merendeel van de besturen van regio Brugge bleek er eind 2019 interesse voor een verkenning tot deelname aan UiTPAS. De regio Brugge wil de UiTPAS inzetten als katalysator voor een regionaal geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

Binnen de regio Brugge is er momenteel een veelheid en versnippering aan kortings- en toegangspassen voor burgers om te kunnen participeren aan het ruime vrijetijdsaanbod in de regio. Inwoners van 1 gemeente uit de regio hebben momenteel ook niet de mogelijkheid om te genieten van voordelen in de andere gemeenten van de regio. Vrijetijdsaanbieders maar ook OCMW’s en andere hulpverleningsorganisaties ondervinden momenteel moeilijkheden om kwetsbare doelgroepen te stimuleren of te laten participeren aan het aanbod van vrijetijdsactiviteiten.

Om deze samenwerking op te starten werd 30 januari 2020 een ambtelijke werkgroep opgestart van coördinatoren Vrije Tijd in de regio Brugge onder coördinatie van de WVI rond een projectmatige samenwerking van de regio met de verkenning van UiTPAS. Er werden meerdere infosessies gehouden waarbij Publiq vzw (die de UITPAS aanbiedt in Vlaanderen) en de regio’s Westhoek, Meetjesland, Zuid-West-Vlaanderen, en stad Oostende hun UiTPAS-systeem toelichtten.

Op 24 maart 2021 was er een overleg voor mandatarissen in de regio waarop ik als schepen van cultuur & sport ook aanwezig was. Na dit overleg verklaarden de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke zich samen met Brugge principieel akkoord tot deelname aan een regionale UiTPAS en het delen van de loonkost van een intergemeentelijke/regionale UiTPAS-coördinator volgens het aantal inwoners per lokaal bestuur.

Op de vergadering van het ambtelijk overleg eind juni 2021 werden een aantal afspraken gemaakt omtrent doelgroepenbepaling en kostenverdeling. Deze afspraken werden daarna afgetoetst op het burgemeestersoverleg. Daar werd beslist dat het dossier klaar is om een engagementsverklaring voor te leggen aan de deelnemende gemeenten, zodat het aanvraagdossier voor het oprichten van een UiTPAS-regio kan ingediend worden voor de deadline van 15 oktober 2021.


Uitrol van de UITPAS in Beernem


Bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 gaf het bestuur al aan om de vrijetijdsparticipatie meer geïntegreerd te willen aanpakken en ook de participatiedrempels zo veel als mogelijk te willen wegwerken.


Zie hiervoor Meerjarenplan 2020-2025:

Actie 18.2.5: Invoering van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede We richten een ‘lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede’ op om de bovenlokale middelen van het fonds voor jeugd-, sport-, of cultuurparticipatie doelgericht te besteden en de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken.


In de meerjarenplanwijziging van juli 2021 werd budget voorzien voor de implementatie van de regionale UiTPAS in Beernem. Er werd hiervoor in 2022 € 10.000 voorzien en van 2023 tot en met 2025 telkens € 5.000/jaar. Daarnaast kan ook het budget/de subsidie die Beernem ontvangt voor het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie aangewend worden..

Aan de gemeenteraad van 16 september 2021 werd voorgesteld zich principieel akkoord te verklaren om het regionale aanvraagdossier tot implementatie van UiTPAS in de regio Brugge mee in te dienen.

Comments


bottom of page