top of page

toekenning straatnamen

Hoe komt een nieuwe straatnaam tot stand?

Door de Cultuur-en erfgoedraad (CER) van Beernem wordt de naam voor een nieuwe straat (als advies) voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen. Vervolgens wordt door het schepencollege de nieuwe straatnaam ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de principiële goedkeuring door de gemeenteraad volgt nog een openbaar onderzoek.

 

Een straatnaam kan echter niet willekeurig gekozen worden. De straatnaambepaling moet voldoen aan het “decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen”. Volgens de algemene bepalingen in dat decreet moet bij het vaststellen van de straatnaam bij voorkeur geput worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

Bovendien mag de naam van een nog levende persoon niet worden gebruikt en bij het gebruik van persoonsnamen komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren, in aanmerking. Hierbij moet tevens de voorkeur gegeven worden aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

We houden rekening met plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde van Beernem.

berichten over toekenning straatnamen

1
2
bottom of page