top of page

Restauratiewerken aan de Govaertskapel!


Vanuit een restauratiestudie zullen 2 studenten bachelor bouwkunde van VIVES de komende weken ook restauratiewerken uitvoeren i.s.m. de Technische Dienst van Beernem. “We zien dit als een pilootproject voor het behoud van kapelletjes in onze gemeente. De komende jaren willen we ons daar voor inzetten, samen met de gemeentelijke Cultuur-en Erfgoedraad en telkens in overleg met de buurtbewoners.”, aldus schepen van erfgoed Patricia Waerniers. (op de foto van links naar rechts: schepen van erfgoed Patricia Waerniers, burgemeester Jos Sypré, studenten Gabor Dierickx en Olivier Dewulf, diensthoofd cultuur en erfgoed Conny Lambert)

Als schepen van erfgoed wil ik me inzetten voor het behoud van kapelletjes. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat dit bijzondere religieuze erfgoed onder druk staat en vaak in een mindere of soms slechte staat is.

Maar er is goed nieuws! We gaan van start met restauratiewerken aan de Oedelemse Govaertskapel als een eerste pilootproject voor het behoud van kapelletjes.


Dit pilootproject is mogelijk dankzij de inbreng van verschillende partners: de technische dienst en de dienst cultuur & erfgoed van de gemeente Beernem, de gemeentelijke Cultuur-en Erfgoedraad, de buurtbewoners, de Kerkfabriek St-Lambertus en de opleiding professionele bachelor bouwkunde van VIVES!Ambities


In het Meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Beernem spreken we volgende ambitie uit: "We willen extra inzetten op ruraal erfgoed (bv. kapelletjes, trage wegen, houtig erfgoed…), vermits dit beeldbepalend is voor onze plattelandsgemeente.“


Zo willen we onder andere “het goede voorbeeld geven en het klein onroerend erfgoed in ons bezit onderhouden en restaureren (= actie 24.10.3)”. Tevens willen we onze inwoners “stimuleren en faciliteren om het onderhoud, de restauratie en het hergebruik van klein onroerend erfgoed in handen te nemen (= actie 24.10.4). Hiertoe willen we ook “nadenken over herbestemming (bv. kapel wordt ruilbib, trekkershut…)” van het klein onroerend erfgoed, en willen we tevens draagvlak zoeken bij buurtbewoners en bijvoorbeeld een soort peterschap stimuleren voor klein onroerend erfgoed”.Op vlak van ‘een beleid m.b.t. het behoud van kapelletjes’ moeten we niet helemaal van ‘nul’ beginnen. We beschikken immers over een goede inventaris van onze kapellen (zie DAVELOOSE B., Kapelletjes te Groot-Beernem, Klein historisch erfgoed als uitdrukking van religieuze volkscultuur. Inventaris, 2001, p. 45-49 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)).

Deze inventaris, die weliswaar dateert van 2001, geeft een goede bouwkundige beschrijving (die uiteraard wat achterhaald kan zijn na bijna 20 jaar), geeft ook aan wie de eigenaar is en vertelt ook de geschiedenis van deze kapel.

In samenspel met de Cultuur-en Erfgoedraad


Op vraag van het schepencollege formuleerde de Cultuur-en Erfgoedraad in november 2019 een advies over de toekomstige aanpak van de ‘toegankelijke’ kapellen. De eerste vaststelling is dat van de 17 toegankelijke kapellen in onze gemeente, er geen enkele in het bezit is van de gemeente zelf.


De Cultuur-en Erfgoedraad heeft in zijn advies ook rekening gehouden met deze context. Het advies bevat onder andere volgende elementen: uitnodigen eigenaars en verzorgers, plaatsen van een historisch en omgevingsinformatiebord bij elke kapel, restaurati