top of page

Digitale kloof dichten!


"We leveren we met de gemeente Beernem vele inspanningen voor een volwaardig e-inclusiebeleid.", aldus schepen van de bibliotheek Patricia Waerniers. Raadslid Piet De Rycke beaamt dit en is tevreden met het navormingsaanbod van de gemeentelijke bibliotheek en cultuurdienst. "Ook het Sociaal Huis speelt een belangrijke rol in het gemeentelijk e-inclusiebeleid", aldus schepen van sociale zaken Vicky Reynaert.

Op de gemeenteraad van april 2021 gaf raadslid Piet De Rycke de gemeente Beernem een pluim voor de doorgedreven inspanningen die verschillende diensten leveren op vlak van e-inclusie. Piet De Rycke bestudeerde het aanbod in onze gemeente en concludeerde dat Beernem op vlak van e-inclusie een hele goede beurt maakt.


Schepen van de bibliotheek Patricia Waerniers, die uiteraard blij is met de lovende woorden, stelt: "De omslag naar de digitale maatschappij veronderstelt een volwaardige digitale transformatie van een gemeente. Deze transformatie omvat vijf bouwstenen, waarvan een lokaal e-inclusiebeleid er één is."


De corona-crisis stelt de digitale kloof op scherp. Hierdoor wordt de digitale ongelijkheid nog veel duidelijker.


"De resultaten van een studie van de Koning Boudewijnstichting over e-inclusie bevestigen dat. 40 procent van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting. Daarom leveren we met de gemeente Beernem vele inspanningen voor een volwaardig e-inclusiebeleid.", aldus Patricia Waerniers.Het belang van e-inclusie


Niet iedere burger is in staat om de omslag naar de digitale maatschappij te maken:

· 40% v/d Belgen tussen 16 en 74 jaar loopt het risico op digitale uitsluiting

· 32% van hen heeft zwakke digitale vaardigheden

· En 8% gebruikt geen internet


E-inclusie – van uitsluiting naar insluiting in de digitale wereld- is onlosmakelijk verbonden met het streven naar een inclusieve samenleving. Het lokaal bestuur heeft daarin een rol en verantwoordelijkheid, naast andere maatschappelijke actoren (bv. andere overheden, middenveld, onderwijs, werkgevers…).


Daarom werd het e-inclusieverhaal ook opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente Beernem: nl.

  • Beleidsdoelstelling 7 – Met meer ontmoetingskansen

  • Actieplan 7.10: De bibliotheek zet in op levenslang leren

  • Actie 7.10.1: We organiseren activiteiten die de mediawijsheid en informatiegeletterdheid verhogen.


E-inclusiebeleid in Beernem


"Als je weet dat voor een geïntegreerd lokaal e-inclusiebeleid 4 strategische hefbomen in wisselwerking tot elkaar kunnen gehanteerd worden, dan is het logisch dat dit ‘lokaal e-inclusiebeleid’ ook een samenwerking vraagt tussen verschillende domeinen van de gemeentelijke werking. In onze gemeente zijn hiervoor de belangrijke spelers de bibliotheek en ook het Sociaal Huis.", aldus schepen van sociale zaken Vicky Reynaert.


De vier strategische hefbomen zijn v/e lokaal e-inclusiebeleid zijn:


  1. Outreaching (~strategie om signalen van kwetsbare inwoners op te vangen; dus het Sociaal Huis is hierin belangrijk) Let wel: in de omslag naar de digitale maatschappij mag outreaching niet beperkt blijven tot de traditionele kansengroepen, want ook de niet-zorgbehoevende universitair opgeleide middenklasser loopt risico op digitale uitsluiting (als hij zijn digitale vaardigheden niet continu verhoogt of op peil houdt)

  2. Participatie en coproductie Hiervan zagen we al mooie voorbeelden in Mirte: nl. individuele burgers met digitale competenties die computercursussen geven aan anderen (ze worden ahw een digi-buddy)

  3. Transversaal beleid Om te evolueren van uitsluiting naar insluiting moet op elk beleidsdomein de (digitale) inclusietoets gebeuren en de nodige ondersteuning voorhanden zijn. Bv. bij inschrijvingsprocedures die via digitale weg verlopen (bv. inschrijven voor een tijdslot in het zwembad verloopt digitaal, maar de sportdienst laat ook telefoontjes toe)

  4. De digitale kloof dichten Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek. De ‘barometer digitale inclusie’ (v/d Koning Boudewijnstichting) maakt het onderscheid tussen:

§ de digitale kloof van de 1ste graad (geen toegang)

§ de digitale koof van de 2de graad (gebrek aan vaardigheden)

§ de digitale kloof van de 3de graad (geen gebruik maken van elektronische dienstverlening)


Om deze drie kloven te dichten zijn vijf acties nodig:


1) voorzien in toegang tot het internet

§ i/d bib Beernem 4 PC’s ter beschikking + er kan geprint worden (print is wel betalend)


2) voorzien in individuele ondersteuning voor iedere inwoner

§ er zijn de sessies van de Digi-dokter

§ maar ook in de bib kan iedereen terecht bij de medewerkers voor digitale vragen


3) voorzien in ondersteuning in groep

§ daarvoor heel groot aanbod doorheen de jaren: Bib werkt hiervoor samen met Open-School, Vormingplus, Dienstencentrum Mirte… maar ook verschillende socio-culturele verenigingen nemen dergelijke zaken op in hun aanbod: bv. Gezinsbond, OKRA, Pasar…

§ Om bepaalde succesvolle cursussen vanuit de bib nog meer aan te bieden wordt het moeilijk. Aangezien we de financiële drempel zo laag mogelijk willen houden nemen dergelijke cursussen vrij veel in van het bibbudget…Mocht dit echt een probleem worden, dan zullen we daar verschuivingen moeten doen, of keuzes moeten maken… Of inderdaad ook zoals je suggereert zijn we (vanuit de bib) ook aan het bekijken om in te tekenen op het project ‘digitale geletterdheid’ van de provincie


4) digitale oefenkansen bieden, geïntegreerd in bestaande activiteiten

§ de corona-crisis heeft dit wat in een stroomversnelling gebracht, want de gewone activiteiten die nog doorgingen (bv. vergaderingen) moesten digitaal gebeuren… wat meteen oefenkansen bood voor de deelnemers

§ ook bij bepaalde activiteiten in de bib (bv. speurtocht voor kinderen) was er een digitaal luikje, waardoor bijvoorbeeld begeleidende grootouders ondertussen ook digitaal aan de slag waren


5) de regierol opnemen

§ qua programmatie aanbod overlegt de bib met de diverse actoren: 2 keer per jaar brengt de bib via Beernem Digitaal alle partners samen die een digitaal aanbod brengen

§ Tevens wil de bib nog nauwer gaan samenwerken met de seniorenraad, om ook de niet-traditionele kwetsbare groepen te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat door vanuit verschillende spelers te programmeren, er meer kans is dat we zoveel mogelijk en ook de juiste mensen bereiken. Door de corona-crisis is er nu binnen de groep senioren (en wellicht ook bij andere leeftijdsgroepen) een aanzienlijke nieuwe groep gegadigden: zij zagen voor de corona-crisis het nut niet in om nog op de digitale trein te springen, maar hebben nu ondervonden dat je steeds meer buiten de maatschappij komt te staan… Toch blijven er nog steeds mensen het nut niet inzien: we blijven sensibiliseren en een heel laagdrempelig aanbod programmeren.


Aanbod 2021


Qua promotie haakten we vroeger aan bij de Vlaamse ‘digitale week’. Deze bestaat niet meer, maar we vinden het ook niet meer zo zinvol om heel wat zaken (die dan ook geld kosten) te concentreren op 1 week, omdat we merken dat (net die doelgroep) er vaak met één iets in een week genoeg van hebben.


Maar in elk geval, als corona het hopelijk toelaat, staat de bib voor het najaar 2021 alweer klaar met een zeer mooi aanbod: enkele voorbeelden van geprogrammeerde sessies:


· Starten met smartphone of tablet

· Muziek en video streamen

· TikTok voor mama’s en papa’s

· Werken met Google foto’s

· Enzoverder…

· en ook de Digidokter komt weer elke maand langs!

Kommentare


bottom of page