Extra financiële corona-ondersteuning (45.000 €) voor noodlijdende verenigingen!


Schepen van cultuur & sport Patricia Waerniers: "Het schepencollege voorziet extra financiële corona-ondersteuning (€ 45.000) ter ondersteuning van noodlijdende Beernemse verenigingen. Onze verenigingen zijn een belangrijke hoeksteen van onze samenleving, ze zijn belangrijk in ons sociaal weefsel...en alsdusdanig zijn ze ook onbetaalbaar. We willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijden."

Negen maanden na het begin van de corona-crisis in ons land, kunnen we stellen dat dit onze maatschappij in alle geledingen zwaar geraakt heeft. Is het niet op financieel vlak, dan is het op mentaal vlak.

Ook ons verenigingsleven (zowel socio-cultureel, sport en jeugd) kreeg het zwaar te verduren. En dit zowel bij de eerste lockdown, dan bij de heropstart en nu opnieuw bij de tweede golf. Het verenigingsleven, dat grotendeels steunt op vrijwillige medewerkers, moest en moet nog steeds een grote wendbaarheid en flexibiliteit aan de dag leggen.


Corona-herstelplan opgemaakt in juni 2020


Bij de opmaak van het corona-herstelplan in mei-juni 2020 trok de Beernemse bestuursploeg met een ondersteuningsbedrag van € 165.000 duidelijk de kaart van het verenigingsleven. Goed beseffende dat we op dat moment nog niet goed wisten hoe lang deze crisis zou duren en wat dus de impact zou zijn, werd op de gemeenteraad van begin juli 2020, met positief advies van de kernraden sport-jeugd-cultuur, een heel pakket aan ondersteuningsmaatregelen voor het verenigings-en vrijetijdsleven goedgekeurd.

Er werd uitgegaan van 3 basisprincipes:

1. Brede ondersteuning
- financiële ondersteuning  van de verenigingen is één vorm van ondersteuning; 
- maar om ons rijk aanbod van verenigingen duurzaam te ondersteunen is andere steun minstens even belangrijk!  De gemeente voorziet 6 soorten ondersteunings-maatregelen.  
2. Geen lineaire maatregelen
Het geld moet gaan naar waar de noden zich echt voordoen!
3. Visie op langere termijn… 
We weten niet wat nog komt… De volledige impact van de crisis op de verenigingen is nog niet duidelijk. Het voorziene geld is bedoeld om de eerste noden te ondervangen (tot eind december 2020). Indien blijkt dat de crisis lang(er) dan verhoopt duurt, wordt de nodige ondersteuning opnieuw bekeken.  

Het coronaherstelplan voorziet dat elke Beernemse vereniging indien nodig en/of gewenst zowel financieel, infrastructureel, logistiek als informatief een stevig duwtje in de rug kan krijgen.

Hiertoe werd en wordt nog steeds vanuit de gemeente ten volle ingezet op de ondersteuning van het verenigings-en vrijetijdsleven door middel van 6 ondersteunings-maatregelen:


Ondersteuningsmaatregel 1: Rechtstreekse financiële steun 
Subsidies voor verenigingen hangen in Beernem deels af van het aantal georganiseerde activiteiten, die in 2020 vaak niet konden doorgaan wegens corona. Toch zal de gangbare subsidie voor elke vereniging gegarandeerd blijven door het subsidiebedrag van 2019 te hanteren. (jaarlijks ong.100.000)
Ondersteuningsmaatregel 2: Specifieke financiële steun d.m.v. het nood-en heropstartfonds 
Een fonds van 25.000 wordt verdeeld over de verenigingen die een aanvraag indienen voor een extra financiële tegemoetkoming wegens financiële problemen omwille van de coronacrisis. 
Ondersteuningsmaatregel 3: Onrechtstreekse financiële steun d.m.v. kwijtschelding huurgelden van gemeentelijke infrastructuur
De omvang van deze maatregel wordt geraamd op 30.000 ten gunste van de verenigingen. 
Ondersteuningsmaatregel 4: Logistieke ondersteuning  
De gemeente heeft