top of page

Extra financiële corona-ondersteuning (45.000 €) voor noodlijdende verenigingen!


Schepen van cultuur & sport Patricia Waerniers: "Het schepencollege voorziet extra financiële corona-ondersteuning (€ 45.000) ter ondersteuning van noodlijdende Beernemse verenigingen. Onze verenigingen zijn een belangrijke hoeksteen van onze samenleving, ze zijn belangrijk in ons sociaal weefsel...en alsdusdanig zijn ze ook onbetaalbaar. We willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijden."

Negen maanden na het begin van de corona-crisis in ons land, kunnen we stellen dat dit onze maatschappij in alle geledingen zwaar geraakt heeft. Is het niet op financieel vlak, dan is het op mentaal vlak.

Ook ons verenigingsleven (zowel socio-cultureel, sport en jeugd) kreeg het zwaar te verduren. En dit zowel bij de eerste lockdown, dan bij de heropstart en nu opnieuw bij de tweede golf. Het verenigingsleven, dat grotendeels steunt op vrijwillige medewerkers, moest en moet nog steeds een grote wendbaarheid en flexibiliteit aan de dag leggen.


Corona-herstelplan opgemaakt in juni 2020


Bij de opmaak van het corona-herstelplan in mei-juni 2020 trok de Beernemse bestuursploeg met een ondersteuningsbedrag van € 165.000 duidelijk de kaart van het verenigingsleven. Goed beseffende dat we op dat moment nog niet goed wisten hoe lang deze crisis zou duren en wat dus de impact zou zijn, werd op de gemeenteraad van begin juli 2020, met positief advies van de kernraden sport-jeugd-cultuur, een heel pakket aan ondersteuningsmaatregelen voor het verenigings-en vrijetijdsleven goedgekeurd.

Er werd uitgegaan van 3 basisprincipes:

1. Brede ondersteuning
- financiële ondersteuning  van de verenigingen is één vorm van ondersteuning; 
- maar om ons rijk aanbod van verenigingen duurzaam te ondersteunen is andere steun minstens even belangrijk!  De gemeente voorziet 6 soorten ondersteunings-maatregelen.  
2. Geen lineaire maatregelen
Het geld moet gaan naar waar de noden zich echt voordoen!
3. Visie op langere termijn… 
We weten niet wat nog komt… De volledige impact van de crisis op de verenigingen is nog niet duidelijk. Het voorziene geld is bedoeld om de eerste noden te ondervangen (tot eind december 2020). Indien blijkt dat de crisis lang(er) dan verhoopt duurt, wordt de nodige ondersteuning opnieuw bekeken.  

Het coronaherstelplan voorziet dat elke Beernemse vereniging indien nodig en/of gewenst zowel financieel, infrastructureel, logistiek als informatief een stevig duwtje in de rug kan krijgen.

Hiertoe werd en wordt nog steeds vanuit de gemeente ten volle ingezet op de ondersteuning van het verenigings-en vrijetijdsleven door middel van 6 ondersteunings-maatregelen:


Ondersteuningsmaatregel 1: Rechtstreekse financiële steun 
Subsidies voor verenigingen hangen in Beernem deels af van het aantal georganiseerde activiteiten, die in 2020 vaak niet konden doorgaan wegens corona. Toch zal de gangbare subsidie voor elke vereniging gegarandeerd blijven door het subsidiebedrag van 2019 te hanteren. (jaarlijks ong. € 100.000)
Ondersteuningsmaatregel 2: Specifieke financiële steun d.m.v. het nood-en heropstartfonds 
Een fonds van € 25.000 wordt verdeeld over de verenigingen die een aanvraag indienen voor een extra financiële tegemoetkoming wegens financiële problemen omwille van de coronacrisis. 
Ondersteuningsmaatregel 3: Onrechtstreekse financiële steun d.m.v. kwijtschelding huurgelden van gemeentelijke infrastructuur
De omvang van deze maatregel wordt geraamd op € 30.000 ten gunste van de verenigingen. 
Ondersteuningsmaatregel 4: Logistieke ondersteuning  
De gemeente heeft voor het coronaproof organiseren van activiteiten heel wat materiaal gratis ter beschikking gesteld (bv. nadars). Daarenboven werd voor alle verenigingen een veiligheidskit (met o.a. mondmaskers, handgel…) voorzien voor een totaalbedrag van € 10.000. 
Ondersteuningsmaatregel 5: Informatieve ondersteuning en coaching 
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten geven op vraag van verenigingen de nodige inhoudelijke-informatieve ondersteuning en coaching om activiteiten coronaproof te organiseren. 
Ondersteuningsmaatregel 6: Tijdelijk overnemen van de rol van de verenigingen door de gemeente
Voor het gemeentebestuur werd het duidelijk dat -indien we tijdens de zomermaanden een vrijetijdsinvulling zouden willen voor onze inwoners (die bovendien ook geconfronteerd werden met staycation)- we als lokaal bestuur tijdelijk de rol van de verenigingen (deels of helemaal) zouden moeten overnemen, eerder dan hen sterk te pushen om alsnog zelf activiteiten te organiseren. 
Hiertoe werd vanuit de gemeente het programma Beernem Zomert met o.a. Paraschol opgezet, waarbij wel zoveel mogelijk verenigingen werden betrokken, maar waarbij de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid (die in deze coronatijd uiteraard niet min is) bij de gemeente lag. Op die manier werkte de gemeente faciliterend en ondersteunend naar de verenigingen & clubs die tijdens de corona-periode toch iets wilden organiseren of mee wilden helpen aan een vrijetijdsinvulling naar de Beernemnaars toe. 
Met het programma Beernem Zomert met o.a. Paraschol, de erfgoedexpo’s, de bewegingselementen, de apenparcours enz. sloegen de gemeente en de verenigingen & clubs de handen in elkaar. (samen ong. € 65.000)


Ons Beernems coronaherstelplan richt zich naar specifiek naar 3 doelgroepen: onze ondernemers, mensen in armoede, en ten derde ons verenigingen. In Beernem telt iedereen mee èn zeker in tijden van corona.


Bijkomende financiële ondersteuning voor noodlijdende verenigingen


Beernem leeft en bruist dankzij de werking van verschillende verenigingen. In vergelijking met de situatie in juli 2020 (bij de goedkeuring van het coronaherstelplan) hebben we nu (december 2020-januari 2021) al een duidelijker zicht op de gevolgen en de impact van de coronacrisis op het verenigingsleven.


Als lokaal bestuur willen we alle verenigingen die het nodig hebben daarom dan ook extra zuurstof geven om deze moeilijke coronaperiode goed door te komen. Bovendien was het voor sommige verenigingen/clubs wel mogelijk om hun werking verder te zetten (bv. de -12-jarigen bij buitensporten) zonder dat daar de normale inkomsten tegenover stonden. Als gemeente zijn we dan ook dankbaar dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben opgenomen voor hun jeugdleden. Andere verenigingen hebben een lening lopen (bv. aankoop instrumenten) maar hebben nu al maanden geen inkomsten.

Hiertoe wordt, naast het eerste ondersteuningsbedrag van € 165.000 (waarvan de financiële pot van € 25.000 (zie ondersteuningsmaatregel 2) eind december 2020 werd verdeeld), nog extra budget (€ 45.000) voorzien om tegemoet te komen aan de groeiende noden van sommige verenigingen & clubs.Verdeling van deze bijkomende financiële ondersteuning (2de ronde coronafonds)


Voor de verdeling van de eerste ronde van het corona herstel-en heropstartfonds werd een reglement opgemaakt. Aangezien we nu een half jaar verder zijn, er ondertussen een 2de coronagolf is waarbij de respectievelijke veiligheidsmaatregelen bepaalde verenigingen meer heeft getroffen dan andere, en aangezien we ondertussen ook een duidelijk(er) zicht hebben bij welke verenigingen het water aan de lippen staat, zal een nieuw reglement opgemaakt worden. Bedoeling is opnieuw dat dit nieuwe reglement beoogt dat het geld zo goed als mogelijk gaat naar wie het echt nodig heeft. De betrokken gemeentelijke diensten werken met het advies van de diverse advies(kern-)raden samen aan dit nieuwe reglement.Comments


bottom of page